गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

डा. विनोद विन्दु शर्मा
व्यक्तिगत विवरण
नाम डा. विनोद विन्दु शर्मा
पद सचिव
शाखा प्रशासन शाखा
मोवाइल ९८५६०१५७५७
ईमेल: bs819534@gmail.com