•   नेपली
  • Dark
  • ०६१-५३५०९५

गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

हाइलाइटहरू

बढुवा सूचना नं. ११/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समुह/जनस्वास्थ्य अधिकृत/सातौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम । || बढुवा सूचना नं. १०/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समुह/जनस्वास्थ्य अधिकृत/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम । || बढुवा सूचना नं. १३/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/मे.ल्या.टे.समुह/ल्याव टेक्निसियन/पाचौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम । || बढुवा सूचना नं. १२/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/मे.ल्या.टे. समुह/ल्याव टेक्निसियन/पाचौं तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम । || WHO Report 12 ||

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य संग सम्बन्धित तथ्याङ्क
मेसिन
जम्मा मेसिन
१६६
संचालित
१३५
बिग्रिएको
३०
संचित
बिरामी
जम्मा बिरामी
८६१
प्रतीक्षारत बिरामी
१५७
सेवारत बिरामी
७०४
मानवीय संसाधन
नेफ्रोलोजिस्ट
MDGP
१०
मेडिकल अफिसर
२४
स्टाफ नर्स
१११
बायोमेडिकल टेक.
सहयोगी
३७
डेंगी सँक्रमित
१२६६९
ब्रुसेलोसिस
१४
आँखा पाक्ने रोग
१००७७
शापु
२८
ठेउला
५२
स्क्रब टाईफस
४१३

मन्त्री

माननीय सुशिला सिंखडा

सचिव

डा. विनोद विन्दु शर्मा