गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पोखरा
मोवाइल 061-520396
ईमेल: gandakihtc2075@gmail.com
वेबसाईट https://htc.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख श्री रमेश प्रसाद अधिकारी [९८५६०२५०११]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.६.४.११

Clinical Training Skill प्रशिक्षक प्रशिक्षण र तालिम

२२५१२

५२५

२.६.४.१२

आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पूर्वकर्म तथा योग तालिम

२२५१२

४००

२.६.४.१३

मृगौला डायलाएसिस सेवा विस्तार गरिने तथा  डायलाएसिस सेवा संचालन गरेका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई मृगौला डायलाएसिस  सम्वन्धी तालिम

२२५१२

१७००

२.६.४.१५

मेडिकल अधिकॄतहरुका लागि मेडिको लिगल तालिम

२२५१२

१४००

२.६.४.१६

Implant/IUCD प्रदेश स्तरीय तालिम (कम CPR भएका स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी)

२२५१२

१०५०

२.६.४.१७

किशोर किशेरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (ASRH Training)

२२५१२

५००

२.६.४.१८

शुरक्षीत गर्भपतन सम्बन्धि तालिम (Training on Comprehensive Abortion Care - CAC)

२२५१२

६००

२.६.४.१९

नन स्काल्पेल भ्यासेक्टोमि (NSV) तालिम

२२५१२

२८०

२.६.४.२

आई.सि.यू. तालिम (नर्सिंङ्ग कर्मचारीका लागि)

२२५१२

८००

१०

२.६.४.२०

प्यारामेडिक्स तथा नर्सिङ्ग स्टाफको लागि Facility Based IMNCI (FB-IMNCI) तालिम

२२५१२

६२४

११

२.६.४.२२

अहेब÷सिअहेब तथा हेल्थ असिष्टेष्टका लागी क्लिनिकल तालिम (MLP Training)

२२५१२

२०००

१२

२.६.४.२५

डायलासिस सेवा संचालन भएका अस्पतालहरुका लागि डायलासिस मेशिन मर्मत तालिम

२२५१२

४९०

१३

२.६.४.२६

नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुको लागि Medical Abortion तालिम

२२५१२

९६०

१४

२.६.४.२७

रुरल अल्ट्रासाउन्ड (Rural USG) तालिम

२२५१२

३१८०

१५

२.६.४.२८

नयाँ ANM/SN हरूलाई SBA (Skilled Birth Attendant) तालिम

२२५१२

८०००

१६

२.६.४.३२

SBA तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा तयारी

२२५१२

५००

१७

२.६.४.३३

SBA र MLP तालिमहरुको प्रभावकारीता सम्वन्धि अध्ययन/बिशलेषण

२२५१२

५००

१८

२.६.४.३४

स्वास्थ्य तालिमको रणनिती तयारी तथा समिक्षा गोष्ठी

२२५१२

८००

१९

२.६.४.३५

स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुलाई आर्थिक व्यवस्थापन तथा योजना सम्वन्धि तालिम

२२५१२

६००

२०

२.६.४.३६

International Classification Disease -११ सम्बन्धि तालिम

२२५१२

६००

२१

२.६.४.३७

Basic Logistic Management सम्वन्धि तालिम

२२५१२

४००

२२

२.६.४.३८

योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम

२२५१२

५६०

२३

२.६.४.३९

चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग कर्माचारीको लागि VIA सम्वन्धि  तालिम

२२५१२

१२००

२४

२.६.४.५

अपरेशन थियटर तालिम नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि

२२५१२

१५००

२५

२.६.४.६

पंचकर्म र क्षारसुत्र  सम्बन्धी  तालिम

२२५१२

३५०

२६

२.७.५.१

बार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन

२२५२२

१००

२७

२.७.५.५

सबै तालिमको लागि प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण(उत्पादन सामाग्री, सेवा तथा अन्य कार्यक

२२५२२

२०००

२८

११.१.२.२४

तालिम हल निर्माण

३१११२

१००००

२९

११.३.९.८

कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपि लगायतका सामाग्री खरिद

३११२२

५००

३०

११.६.१३.९

कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (अन्य पुँजीगत)

३११२३

५००

३१

११.५.४२.२

भवन, शौचालय र तालीम हल मर्मत सम्भार

३११६१

५००

जम्मा

४३११९

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सेवा समुह सम्पर्क मोवाइल नं.
१५३३१० रमेश प्रसाद अधिकारी ब स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक १० स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन ९८५६०२५०११
१५६६८१ पदमराज बराल लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा ९८४६०३७३१७
१६३८५२ कृष्ण प्रसाद अर्याल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन ९८४६०२९३७३
२०६१३४ प्रकाशराज शर्मा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन ९८५६०८५६६९
१६०११४ मन कुमारी ओझा ब कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ ईन्स्पेक्सन ९८४६०३२८४०
- पार्बति ढुङ्ना जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ ईन्स्पेक्सन ९८४६७६९२६६
- शैलेन्द्र कुमार सिंह जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ ईन्स्पेक्सन ९८४२३५४३०२
१६१२५९ लालुप्रसाद शर्मा जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य हेल्थ ईन्स्पेक्सन ९८५६०३०९२९
२२५९८६ भोजराज गौतम स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन ९८४६०३२९९०
१० १६२८०४ शिव प्रसाद पौडैल ईन्जिनियरीङ श्रेणीविहिन इन्जिनियरिङ मेकानिकल ९८४६०२०६१६
११ १६२८०४ जय बहादुर अधिकारी कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन ९८४८२९९५३२
१२ १६२५३३ कमल बहादुर गर्बुजा कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन ९८४६४१९६०६