गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

मनाङ अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, मनाङ
विस्तृत विवरण
नाम मनाङ अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, मनाङ
मोवाइल 066-440197/440119
ईमेल: manang.dh@gmail.com
वेबसाईट https://manangdh.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. भारती मेहता [९८६९११२२५०]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

१५०

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

७५

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

६०

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

१८०

१०

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

५०

११

२.७.२२.४०८

अक्सिजन प्लान्ट जडान तथा पाईप लाईन सम्वन्धी कार्य

२२५२२

१०००

१२

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

१५०

१३

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

३०००

१४

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

१५०

१५

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१६

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

३६०

१७

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

१८

११.१.२.७

मनाङ अस्पताल, मनाङको अस्पताल भवन निर्माण निरन्तरता (क्रमागत)

३१११२

६००००

१९

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

२०

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२१

११.१.३.३

अस्पताल भवनको मर्मत सम्भार

३११६१

५००

जम्मा

६७८२९

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

1

डा. सुनिल भित्रकोटी

मे.अ.

9816642617

ज.हे.स.

आठौँ

2

डा. राजकुमार चोचाङगी

मे.अ.

9841003128

ज.हे.स.

आठौँ

3

डा. आयुष अधिकारी

मे.अ.

9860019123

ज.हे.स.

आठौँ