गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय, कास्की
गण्डकी प्रदेश, कास्की
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय, कास्की
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की
मोवाइल 061-520493
ईमेल: dphokaski@gmail.com
वेबसाईट http://hokaski.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख राम वहादुर नेपाली [९८५६०४८३५०]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.४१०

महामारी तथा प्रकोपजन्य अवस्थामा बहुपक्षिय निकायहरुवीच समन्वयत्मक वैठक, RRT परिचालन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४११

सरुवा रोग (कोभिड १९, क्षयरोग, डेंगु आदि) को केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१२

निजी स्वास्थ्य संस्था (आधुनिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा) संचालन अनुमति, अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा स्थलगत अनुशिक्षण

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१३

स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पूर्वप्रसुति र उत्तरप्रसुती (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी सेवा कार्यक्रम

२२५२२

४५०

२.७.२२.४१४

उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युभएका स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित यम पि डि एस आर कार्यक्रम सञ्चालन

२२५२२

१००

२.७.२२.४१५

खानेपानी आयोजनाको वातावरणिय लेखाजोखा / निशुल्क खानेपानी परीक्षण / खानेपानी परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणको साथै जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१६

विषादी रहित खाद्य तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.४१७

विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (मानसिक तथा किशोर किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्य)

२२५२२

३००

२.७.२२.४१८

बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा/युवतीहरुको लागि स्वास्थ्य सचेतनामुलक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परिक्षण

२२५२२

१५०

१०

२.७.२२.४१९

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

६०

११

२.७.२२.४२०

स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम सञ्चार अभिमुखिकरण तथा जनचेतना वृद्धिका लागि मिडिया परिचालन

२२५२२

७५

१२

२.७.२२.४२१

एम्वुलेन्स सेवा समितिको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अभिमुखिकरण

२२५२२

१००

१३

२.७.२२.४२२

पहुँच कम भएका स्थानहरुमा परिवार नियोजन सेवा

२२५२२

३००

१४

२.७.२२.४२३

पारिवारिक तथा जनसाख्यिक  लगत संकलन

२२५२२

१०५०

१५

२.७.२२.४२६

क्षयरोग स्कृनिङ्ग तथा कन्टायक ट्रेसिङ्ग

२२५२२

३००

१६

२.७.२२.४२७

एच आई भि तथा अन्य रोगहरुको सर्भिलेन्स

२२५२२

३००

१७

२.७.२२.४२९

स्थानीय तहहरूका स्वास्थ्य प्रमुखहरुलार्इ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्ला स्तरमा  चौमासिक बैठक तथा योजना तर्जुमा

२२५२२

३००

१८

२.७.२२.४३०

टोल विकास / सहकारी / आमा समुहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम

२२५२२

१००

१९

२.७.२२.५३६

जेष्ठ नागरिक अल्जाइमर रोगको स्क्रिन टेष्ट, पोखरा १७

२२५२२

१०००

२०

२.७.२२.१६०

स्वास्थ्य स्वयंसेविका भत्ता

२२५२२

६५००

२१

७.२.११.१०

औषधीहरुको बफर स्टक पाईलिङ्

२७२१३

२००

२२

७.२.१२.२

स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याकिङ्ग एवं ढुवानी

२७२१३

२००

२३

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

२४

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२५

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

१३८८५

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
१२९०६२ बद्रीराज आचार्य खोप अधिकृत ९८५६०३१२९९
१६६८७० ज्ञान बहादुर वि.सि ज.स्वा.नि ९८५१२२७७६७
१७६२७० सम्झना ढुगाँना प.हे.न.नि ९८४६०५३२४६
१७८२१८ नर बहादुर सारु प.नि.सु.नि. ९८५६०५१८५६
१५८१०३ रविन्द्र शर्मा बस्ताकोटी ल्या.टे.नि ९८४६०२७३१६
१७८४०८ प्रकाश गौतम ज.स्वा.नि ९८५६०३०७९७
१५९०३० भिम प्रसाद पाध्याय अधिकृत छैटौ ९८५६०६०३५५
१९५२७५ विष्णु प्रसाद पौडेल अधिकृत छैटौ  ९८५६०३६३७१
१६७११७ रविमोहन पौडेल अधिकृत छैटौ  ९८४६०२६१७५
१० १७६१६१ बुद्धि प्रसाद तिमिल्सिना ह.स.चा श्रेणीविहिन ९८५६०५६८०३
११ १८७३५३ श्रीकृष्ण आचार्य का.स श्रेणीविहिन ९८५६०४२९९९