गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

कार्यविधि / मापदण्ड


जम्मा २५ मा १ देखि २० सम्म