गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पोखरा
मोवाइल -
ईमेल: sshospital.gandaki@gmail.com
वेबसाईट http://icdh.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. विकास गौचन [९८५६०४२३४१]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

२४०

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

४२०

२.७.२२.४०६

अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र फर्निचर, फिर्ज, Microscope आदि खरिद

२२५२२

२००

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१०

२.७.२२.५३०

EMR को प्रादेशिक रुपमा अभिमुखिकरण गरी कार्यान्वयनका लागि तालिम/कार्यशाला/गोष्ठी सञ्चालन

२२५२२

१५००

११

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१२

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

१३

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

१४

११.१.२.२२

अस्पताल भवन निर्माण निरन्तरता (बहुबर्षिय आयोजना)

३१११२

५००००

१५

११.३.२२.२

अस्पतालमा Signposting राख्ने

३११२२

२५०

१६

११.३.२२.३

EMR तालिमकाे लागि सामग्री खरिद

३११२२

२५०

१७

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

१८

११.३.८.१

X-ray Room काे बिकिरण व्यवस्थापन तथा प्रणाली सुद्रिढिकरण

३११२२

५००

१९

११.३.९.२४

फार्मेसी, ल्याब तथा एक्सरे शाखा लगायतमा बिद्दुत लाइन व्यवस्थापन (Electricity Wiring at Pharmacy, Lab & X-ray Room)

३११२२

५००

२०

११.६.१३.१

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर एवं फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२१

११.१.३.३

अस्पताल भवनको मर्मत सम्भार

३११६१

१०००

जम्मा

६२७१४

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सेवा समुह
१५५१२८ रमेश ढकाल लेखा अधिकृत छैठौं प्रशासन लेखा
  आरति गिरी सहायक पाचौं प्रशासन सा.प्र.
०१७८२२८ प्रभात अधिकारी सि.अ.हे.व. छैठौं स्वास्थ्य हे.ई.
२०८०९६ शुभद्रा दुलाल ल्या.टे.नी. छैठौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे.
२०५५७९ प्रतिभा राज भण्डारी ल्या.टे. पाचौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे.
१४९४६१ बिष्णु हरि ढुंगाना का.स. श्रेणीविहिन प्रशासन सा.प्र.

 

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

Dr. Bikash Gauchan

ED

9856042341

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

11

Dr. Aleena Maskey

Specialist Doctor

9749230860

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

9

Dr. Sandip Ojha

Specialist Doctor

9846081245

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

9

Dr. Tribhuvan Bhandari

मेडिकल अधिकृत

9846333825

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

Dr. Bibek Kandel

मेडिकल अधिकृत

9846602886

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

Dr. Sanjaya Sapkota

मेडिकल अधिकृत

9847614300

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

Dr. Binaya Pangyani

मेडिकल अधिकृत

9860006736

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

Dr. Suraj Adhikari

मेडिकल अधिकृत

9846621184

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

Dr. Santosh Regmi

मेडिकल अधिकृत

9818037881

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

१०

Dr. Subash Chandra Bhurtyal

मेडिकल अधिकृत

9864893028

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

११

Dr. Shiva BK

मेडिकल अधिकृत

9840071503

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8

१२

Dr. Meera Lamsal

मेडिकल अधिकृत

9846586160

जनरल हेल्थ सर्भिसेज

8