गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

पर्वत अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, पर्वत
विस्तृत विवरण
नाम पर्वत अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पर्वत
मोवाइल 067-420119
ईमेल: parbathospital@gmail.com
वेबसाईट https://parbathospital.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख डा. हेमन्त बाँस्तोला [९८५७६२१११९]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

३००

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

३७५

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

३००

२.७.२२.३८

डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि उपकरण मर्मत एवं कन्जुमेवल्स खरिद

२२५२२

३००

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

१०

२.७.२२.३९९

आँखा सेवा कार्यक्रम निरन्तरता

२२५२२

६००

११

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

४२०

१२

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

१५०

१३

२.७.२२.४०६

अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र फर्निचर, फिर्ज, Microscope आदि खरिद

२२५२२

२००

१४

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

२४०

१५

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

४५००

१६

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

३००

१७

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१८

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

१२००

१९

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

२०

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

२१

११.६.१३.५

नयाँ निर्माण भवनको लागि फर्निचर एवं फिक्चर्स खरिद

३११२३

२०००

२२

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा 

१३०३९

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

डा रुक्मिना अधिकारी

नि मे सु

९८५७६२१११९

ज.हे.स.

आठौं

डा सन्तोषी थपलिया

मे अ

९८६०८३०३३४

ज.हे.स.

आठौं

डा शिशिर देवकोटा

मे अ

९८४५४२१८७६

ज.हे.स.

आठौं

डा ढुण्डीराज पौडेल

मे अ

९८४१९६८९७५

ज.हे.स.

आठौं

डा दिपक रेग्मि

मे अ

९८४१५१२०९०

ज.हे.स.

आठौं

डा कृष्ण प्रसाद सुबेदी

मे अ

९८४६५१५३१६

ज.हे.स.

आठौं

डा सुनिल पौडेल

मे अ

९८४३६९३०७९

ज.हे.स.

आठौं

डा मनिष सि‌‌ह

मे अ

९८४३६१८३८७

ज.हे.स.

आठौं

डा राजेश लामिछाने

मे अ

९८४९५५५००३

ज.हे.स.

आठौं

१०

डा मानुषी पौडेल

मे अ

९८४६७५१५२९

डेन्टिष्टी

आठौं