गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पोखरा
मोवाइल -
ईमेल: provincelab4@gmail.com
वेबसाईट https://pphl.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख श्री मन मोहन मिश्र [९८४४३८३७३९]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.५०६

Microbiology Lab संचालन गर्नको लागि आवश्यक औजार उपकरणहरु खरिद, जडान, संचालन एवं जनशक्ति व्यवस्थापन

२२५२२

१५००

२.७.२२.५०७

प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर, मुल्यांकन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

६००

२.७.२२.५०८

प्रयोगशाला परीक्षण गरिएका नमुनाको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि कुरियर सेवा कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.५०९

Vector Borne Diseases (Kalazar, Malaria, Scrub Typhus, Dengue, Leptospirosis) रोगको खोजपडताल

२२५२२

३००

२.७.२२.५१०

प्रयोगशालाकर्मीहरुका लागि Quality Control  सम्बन्धी तालिम

२२५२२

४००

२.७.२२.५११

प्रयोगशालाकर्मीहरुका लागि बायोसेफ्टी तथा बायोसेक्यूरिटी सम्बन्धी कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.५.१

बार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन

२२५२२

५००

७.२.११.२

महामारी तथा विपतको अवस्थामा ‌आवश्यक रिएजेन्ट खरिद तथा व्यवस्थापन

२७२१३

१०००

७.२.११.३

प्रयोगशाला सेवा संचालनका लागि रिएजेन्ट, केमिकल्स तथा कन्जुमेबल्स सामग्री खरिद

२७२१३

१०००

१०

११.३.९.१२

कार्यालयका लागि इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा उपकरण (प्रोजेक्टर, क्यामेरा, ल्यापटप, एल.इ.डी. स्क्रिन, डेस्कटप कम्युटर, इलेक्ट्रोनिक जोख्ने मेसिन) खरिद

३११२२

५००

११

११.३.९.३१

नसर्ने रोग प्रयोगशाला संचालनका लागि Fully Automated Biochemistry Analyzer, ELISA आदि खरिद

३११२२

२५००

१२

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

जम्मा

९१६०

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
२०५६०४ श्री सन्जोग तिमिल्सीना  मे.ल्या.टे ९८४६२८७९००
२१४४०३ श्री सपना सुवेदी  मे.ल्या.टे ९८४९२९००२७
१८२३२५ श्री दुर्गा राज सुवेदी प्रशासन अधिकृत ९८४६०५७१७०
१४६२५६ श्री ख्यामराज पौडेल  लेखा अधिकृत ९८५६०८४०२२
१७०११७ श्री राजेन्द्र प्रसाद पौडेल  ल्या.टे.नि  ९८५६०२८९०१
१८५९७७ श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ  ल्या.अ ९८४६०३२९२८
२३११७५ श्री जनेश थापा  ल्या.टे ९८४६१४८०६०