गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय, स्याङ्जा
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा
मोवाइल 063-420188
ईमेल: syangjadho@gmail.com
वेबसाईट http://hosyangja.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख केशब प्रसाद चापागाई [९८४५०४७९७६]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.४१०

महामारी तथा प्रकोपजन्य अवस्थामा बहुपक्षिय निकायहरुवीच समन्वयत्मक वैठक, RRT परिचालन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४११

सरुवा रोग (कोभिड १९, क्षयरोग, डेंगु आदि) को केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१२

निजी स्वास्थ्य संस्था (आधुनिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा) संचालन अनुमति, अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा स्थलगत अनुशिक्षण

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१३

स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पूर्वप्रसुति र उत्तरप्रसुती (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी सेवा कार्यक्रम

२२५२२

४५०

२.७.२२.४१४

उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युभएका स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित यम पि डि एस आर कार्यक्रम सञ्चालन

२२५२२

१००

२.७.२२.४१५

खानेपानी आयोजनाको वातावरणिय लेखाजोखा / निशुल्क खानेपानी परीक्षण / खानेपानी परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणको साथै जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१६

विषादी रहित खाद्य तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.४१७

विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (मानसिक तथा किशोर किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्य)

२२५२२

२५५

२.७.२२.४१८

बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा/युवतीहरुको लागि स्वास्थ्य सचेतनामुलक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परिक्षण

२२५२२

१५०

१०

२.७.२२.४१९

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

६०

११

२.७.२२.४२०

स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम सञ्चार अभिमुखिकरण तथा जनचेतना वृद्धिका लागि मिडिया परिचालन

२२५२२

७५

१२

२.७.२२.४२१

एम्वुलेन्स सेवा समितिको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अभिमुखिकरण

२२५२२

५०

१३

२.७.२२.४२२

पहुँच कम भएका स्थानहरुमा परिवार नियोजन सेवा

२२५२२

३००

१४

२.७.२२.४२३

पारिवारिक तथा जनसाख्यिक  लगत संकलन

२२५२२

७५०

१५

२.७.२२.४२६

क्षयरोग स्कृनिङ्ग तथा कन्टायक ट्रेसिङ्ग

२२५२२

६००

१६

२.७.२२.४२७

एच आई भि तथा अन्य रोगहरुको सर्भिलेन्स

२२५२२

३००

१७

२.७.२२.४२९

स्थानीय तहहरूका स्वास्थ्य प्रमुखहरुलार्इ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्ला स्तरमा  चौमासिक बैठक तथा योजना तर्जुमा

२२५२२

४५०

१८

२.७.२२.४३०

टोल विकास / सहकारी / आमा समुहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम

२२५२२

१००

१९

२.७.२२.१६०

स्वास्थ्य स्वयंसेविका भत्ता

२२५२२

३७००

२०

७.२.११.१०

औषधीहरुको बफर स्टक पाईलिङ्

२७२१३

२००

२१

७.२.१२.२

स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याकिङ्ग एवं ढुवानी

२७२१३

२००

२२

११.१.२.२०

कार्यालय भवनको छतमा ट्रष्ट निर्माण

३१११२

३०००

२३

११.३.७.११

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिद

३११२२

५००

२४

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२५

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

१३१४०

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
२०५३१६ यम प्रसाद शर्मा बरिष्ठ ज स्वा अ  ९८४१२१९०७५
१७५५७६ बिष्णु प्रसाद सुबेदी क्षयकुष्ठ सुपरभाईजर अधिकृत ९८५६०५२६७८
१६९७७० मित्र प्रसाद अर्याल प नि सु ९८५६०५६९०७
१५६८५७ रामदेव साह कोल्डचेन निरिक्षक ९८१२०४७३०५
२१४६५९ शुस्मा सेन प हे न नि  ९८४६७३५६३७
१७९५५७ पृथ्बी लामिछाने ल्या टे नि ९८४६०७०८६३
१७५४५५ खडानन्द मरासिनी अधिकृत ९८५६०५०२५४
१६९१९१ टंक प्रसाद पौडेल लेखापाल ९८५६०५२७६६
२०९९३४ मनिष कुमार महतो क्षय कुष्ठ सुपरभाईजर  ९८४५४७६८९५