गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, गोरखा
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखा
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, गोरखा
मोवाइल 064-421577
ईमेल: dahcgorkha2050@gmail.com
वेबसाईट http://dahcgorkha.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. प्रशान्त पण्डित [९८५६०५४६७०]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१८

स्थानीय तहको सहकार्यमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय जडीबुटीहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रयोगका लागि अभिमूखीकरण कार्यक्रम (पुस्ता हस्तान्तरण)

२२५२२

२००

२.७.२२.१९८

विद्यालय आयुर्वेद  तथा योग शिक्षा कार्यक्रम

२२५२२

५००

२.७.२२.२४

ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.२८

प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पर्ने उपकरण, रिएजेन्ट र किट खरिद

२२५२२

२००

२.७.२२.३४४

महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुका लागि आयुर्वेद सम्बन्धी अभिमुखिकरण

२२५२२

३००

२.७.२२.३४५

क्षारसुत्र कार्यक्रम (सामग्री खरिद तथा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन)

२२५२२

६००

२.७.२२.४४३

पंचकर्म/ पुर्वकर्म कार्यक्रम (सामग्री खरिद, संचालन एवं व्यवस्थापन)

२२५२२

१००

२.७.२२.४४४

संगठित रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga)

२२५२२

१००

२.७.२२.५४

स्वास्थ्य प्रवर्दनका लागि जीवनशैलि परिवर्तन कार्यक्रम तथा योग

२२५२२

५००

१०

७.२.११.११

प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

२००

११

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

३००

१२

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

४००

१३

११.६.१३.५

नयाँ निर्माण भवनको लागि फर्निचर एवं फिक्चर्स खरिद

३११२३

६००

१४

११.४.१९.१६

भगवान धन्वन्तरी मुर्ति निर्माण

३११५९

५००

१५

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

५३००

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
१८१५२३ प्रशान्त पण्डित आयुर्वेद चिकित्सक  ९८५५०५४६७०
१८४४६० कुशल कृष्ण शर्मा  बरिष्ठ कविराज निरीक्षक  ९८४७२८५७६५
१७३५९१ राजन अधिकारी  बैद्य निरीक्षक  ९८४३१३०६१०
१७१८५५ शेर बहादुर गुरुङ  बैद्य निरीक्षक  ९८४१६४९७८५
२०६२४४ माधव प्रसाद रेग्मी सह लेखापाल ९८४६२०३९६०