गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तनहुँ
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, तनहुँ
मोवाइल 065-563483
ईमेल: dahctanahun@gmail.com
वेबसाईट http://dahctanahun.gandaki.gov.np
कार्यालय प्रमुख डा. नारायण श्रेष्ठ [९८५११२७१८९]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१८

स्थानीय तहको सहकार्यमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय जडीबुटीहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रयोगका लागि अभिमूखीकरण कार्यक्रम (पुस्ता हस्तान्तरण)

२२५२२

२००

२.७.२२.१९८

विद्यालय आयुर्वेद  तथा योग शिक्षा कार्यक्रम

२२५२२

५००

२.७.२२.२४

ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.२८

प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पर्ने उपकरण, रिएजेन्ट र किट खरिद

२२५२२

२००

२.७.२२.३४४

महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुका लागि आयुर्वेद सम्बन्धी अभिमुखिकरण

२२५२२

३००

२.७.२२.३४५

क्षारसुत्र कार्यक्रम (सामग्री खरिद तथा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन)

२२५२२

६००

२.७.२२.४४३

पंचकर्म/ पुर्वकर्म कार्यक्रम (सामग्री खरिद, संचालन एवं व्यवस्थापन)

२२५२२

१००

२.७.२२.४४४

संगठित रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga)

२२५२२

१००

२.७.२२.५४

स्वास्थ्य प्रवर्दनका लागि जीवनशैलि परिवर्तन कार्यक्रम तथा योग

२२५२२

५००

१०

७.२.११.११

प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

२००

११

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

३००

१२

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

४००

१३

११.४.१९.१६

भगवान धन्वन्तरी मुर्ति निर्माण

३११५९

५००

 

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

४७००

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.

क्र.सं.

कर्मचारीको नामथर

पद

तह/श्रेणी

मोवाईल नं.

ईमेल

कैफियत

डा. नारायण श्रेष्ठ

आयुर्वेद चिकित्सक

अधिकृत आठौं

9851127189 ns18dec71@gmail.com

9856063483

शम्भु चापागाई

बरिष्ठ कविराज निरिक्षक

अधिकृत सातौं

9806541800

sauravpkr1@gmail.com

9856064483

भोज हरि रानाभाट

वैद्य निरिक्षक

अधिकृत छैटौं

9846541233

bhojhariranabhat@gmail.com

9856067483

सोम कान्त पौडेल

वैद्य निरिक्षक

अधिकृत छैटौं

9856060533

poudelsomkanta@gmail.com

9856065483

गणेश बास्तोला

सह-लेखापाल

सहायक चौथो स्तर

9856044522

banstolaganesh17@gmail.com

9856068483

सुकु राम दाम

ल्या. टेक्निसियन

सहायक पाचौं

9825148016

 

 

प्रतिक्षा रानाभाट

अनमी

सहायक चौथो

9806548081

pratkshyaranabhat924@gmail.com

 

आंशिक दरैं

अभ्याङकर्ता

 

9748434553

daraiashik04@gmail.com

 

कृष्ण दुरा

अभ्याङकर्ता

 

9867766378

durakrisha@gmail.com

 

१०

शर्मिला श्रेष्ठ

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

9846275354

 

 

११

शान्ति आचार्य पौडेल

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

9866003060