गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ
गण्डकी प्रदेश, लमजुङ
विस्तृत विवरण
नाम आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, लमजुङ
मोवाइल 065-520253
ईमेल: dahc.lamjung@gmail.com
वेबसाईट https://ahclamjung.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख डा. शरद पन्थी [९८५६०४५६५३]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१८

स्थानीय तहको सहकार्यमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय जडीबुटीहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रयोगका लागि अभिमूखीकरण कार्यक्रम (पुस्ता हस्तान्तरण)

२२५२२

२००

२.७.२२.१९८

विद्यालय आयुर्वेद  तथा योग शिक्षा कार्यक्रम

२२५२२

५००

२.७.२२.२४

ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.२८

प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पर्ने उपकरण, रिएजेन्ट र किट खरिद

२२५२२

२००

२.७.२२.३४४

महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुका लागि आयुर्वेद सम्बन्धी अभिमुखिकरण

२२५२२

३००

२.७.२२.३४५

क्षारसुत्र कार्यक्रम (सामग्री खरिद तथा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन)

२२५२२

६००

२.७.२२.४४३

पंचकर्म/ पुर्वकर्म कार्यक्रम (सामग्री खरिद, संचालन एवं व्यवस्थापन)

२२५२२

१००

२.७.२२.४४४

संगठित रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga)

२२५२२

१००

२.७.२२.५४

स्वास्थ्य प्रवर्दनका लागि जीवनशैलि परिवर्तन कार्यक्रम तथा योग

२२५२२

५००

१०

७.२.११.११

प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

२००

११

११.१.२.२३

आयुर्वेद सेवा विस्तारको लागि भवन निर्माण, बेसीशहर न.पा-३, लमजुङ

३१११२

१००००

१२

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

३००

१३

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

४००

१४

११.४.१९.१६

भगवान धन्वन्तरी मुर्ति निर्माण

३११५९

५००

१५

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

१६

११.५.४२.८

पुरानो भवनमा रहेको हललाई वाउन्ड्री गरी योग हल निर्माण

३११६१

५००

जम्मा

१५२००

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
२२५९९१ डा. शरद पन्थी  आयुर्वेद चिकित्सक  ९८४१३९७५६३
१५०८४० शम्भु चापागाई ब. कविराज निरीक्षक ९८०६५४१८००
१७८२०५ सावित्री न्यौपाने वैद्य निरीक्षक ९८४६५५६६९८
१९०५५९ प्रेम प्रसाद पौडेल  वैद्य निरीक्षक ९८५११६११८८