गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

मुस्ताङ अस्पताल
गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ
विस्तृत विवरण
नाम मुस्ताङ अस्पताल
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ
मोवाइल 069-440474/440291
ईमेल: jomsomhospital@gmail.com
वेबसाईट https://mdh.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख डा. विशाल तिवारी 9857649555
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.१२८

मासिक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको HMIS Data Verification र समिक्षा

२२५२२

१५०

२.७.२२.३७४

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन

२२५२२

७५

२.७.२२.३७६

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिद/वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचार

२२५२२

६०

२.७.२२.३९४

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी CME कार्यक्रम

२२५२२

८४

२.७.२२.३९५

नर्सिङ्ग कर्मचारीका लागि मासिक CPD कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.३९६

५० बर्ष माथिका व्यक्तिहरुका लागी नसर्ने रोग सम्वन्धी मासिक शिविर संचालन (Blood Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९७

महिनाको १ पटक नसर्ने रोगको screening का लागि lab सहित स्वास्थ्य चौकीहरुमा शिविर संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring)

२२५२२

३००

२.७.२२.३९८

मासिक VIA screening कार्यक्रम

२२५२२

६०

२.७.२२.४००

गर्भवती महिलाहरुको लागी अस्पतालमा नि:शुल्क USG कार्यक्रम (३ देखि ६ महिनाको गर्भवती महिला)

२२५२२

१८०

१०

२.७.२२.४०४

बालगृह तथा वृद्ध आश्रममा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार

२२५२२

५०

११

२.७.२२.४०५

मुक्तिनाथमा हाई अल्टिच्युट सिक्नेस उपचार केन्द्र सञ्चालन

२२५२२

३००

१२

२.७.२२.४२५

समुदायमा उच्च रक्त चाप र रगत परिक्षण कार्यक्रम

२२५२२

१५०

१३

२.७.२२.५०५

अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड (MSS) कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं संचालन गर्ने

२२५२२

३०००

१४

२.७.२२.५२८

६५ बर्ष माथिका व्यक्ति, अति गरिव एवं विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा (निरन्तरता)

२२५२२

१५०

१५

२.७.२२.८

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

५०

१६

७.१.२.४

भर्ना भएका विरामीहरुको लागि खाद्यान्न

२७१११

३६०

१७

७.२.११.८

आकस्मिक / महामारी / विपतको समयमा आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, रिएजेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद

२७२१३

३००

१८

११.१.२.८

जोमसोम अस्पताल, मुस्ताङको अस्पताल भवन निर्माण निरन्तरता (क्रमागत)

३१११२

८००००

१९

११.३.१९.२

अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लगायतका Heavy Equipment सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत ट्रान्सफर्मर जडान

३११२२

२५००

२०

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

२१

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२२

११.१.३.३

अस्पताल भवनको मर्मत सम्भार

३११६१

५००

जम्मा

८९६२९

कार्यालयका कर्मचारीहरु

क्र. स.

कर्मचारीक नाम,थर

पद

सम्पर्क न‌.

समुह

तह

डा.विशाल तिवारी

नि.मे.सु. (मे.अ.)

९८४६६४९९४७

ज.हे.स.

आठौं

डा.मुखिया घले

MDGP

९८०३२५१९६८

ज.हे.स.

नबौं

३.

डा.तेजेश कुमार

मे.अ.

९८०४३०९६९५

ज.हे.स.

आठौं

डा.शिशिर पौडेल

मे.अ.

९८४३८७३७४९

ज.हे.स.

आठौं