गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, पर्वत
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वत
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पर्वत
मोवाइल 067-420188/420119
ईमेल: dhoparbat44@gmail.com
वेबसाईट https://hoparbat.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख श्री एक नारायण लम्साल [९८५६०३४७६९]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.४१०

महामारी तथा प्रकोपजन्य अवस्थामा बहुपक्षिय निकायहरुवीच समन्वयत्मक वैठक, RRT परिचालन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४११

सरुवा रोग (कोभिड १९, क्षयरोग, डेंगु आदि) को केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१२

निजी स्वास्थ्य संस्था (आधुनिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा) संचालन अनुमति, अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा स्थलगत अनुशिक्षण

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१३

स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पूर्वप्रसुति र उत्तरप्रसुती (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी सेवा कार्यक्रम

२२५२२

४५०

२.७.२२.४१४

उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युभएका स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित यम पि डि एस आर कार्यक्रम सञ्चालन

२२५२२

१००

२.७.२२.४१५

खानेपानी आयोजनाको वातावरणिय लेखाजोखा / निशुल्क खानेपानी परीक्षण / खानेपानी परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणको साथै जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम

२२५२२

१५०

२.७.२२.४१६

विषादी रहित खाद्य तथा पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम

२२५२२

३००

२.७.२२.४१७

विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (मानसिक तथा किशोर किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्य)

२२५२२

२००

२.७.२२.४१८

बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा/युवतीहरुको लागि स्वास्थ्य सचेतनामुलक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परिक्षण

२२५२२

१५०

१०

२.७.२२.४१९

बार्षिक प्रतिवेदनको तयारी तथा छपाई

२२५२२

६०

११

२.७.२२.४२०

स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम सञ्चार अभिमुखिकरण तथा जनचेतना वृद्धिका लागि मिडिया परिचालन

२२५२२

७५

१२

२.७.२२.४२१

एम्वुलेन्स सेवा समितिको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अभिमुखिकरण

२२५२२

५०

१३

२.७.२२.४२२

पहुँच कम भएका स्थानहरुमा परिवार नियोजन सेवा

२२५२२

१५०

१४

२.७.२२.४२३

पारिवारिक तथा जनसाख्यिक  लगत संकलन

२२५२२

९००

१५

२.७.२२.४२६

क्षयरोग स्कृनिङ्ग तथा कन्टायक ट्रेसिङ्ग

२२५२२

३००

१६

२.७.२२.४२७

एच आई भि तथा अन्य रोगहरुको सर्भिलेन्स

२२५२२

१५०

१७

२.७.२२.४२९

स्थानीय तहहरूका स्वास्थ्य प्रमुखहरुलार्इ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्ला स्तरमा  चौमासिक बैठक तथा योजना तर्जुमा

२२५२२

६००

१८

२.७.२२.४३०

टोल विकास / सहकारी / आमा समुहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम

२२५२२

१००

१९

२.७.२२.१६०

स्वास्थ्य स्वयंसेविका भत्ता

२२५२२

३१००

२०

७.२.११.१०

औषधीहरुको बफर स्टक पाईलिङ्

२७२१३

२००

२१

७.२.१२.२

स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याकिङ्ग एवं ढुवानी

२७२१३

२००

२२

११.१.२.१९

चमेना गृह (खाजा घर) निर्माण

३१११२

१५००

२३

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

५००

२४

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

५००

२५

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा 

१०६८५

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद तह सम्पर्क मोवाइल नं.
१६२७४४ सन्तोष पौडेल प.नि.नि. ९८४६०३७८४०
१५८५४५ रामचन्द्र पौडेल अधिकृत लेखा ९८४७६२४३९५
१६७७९९ जयन्द्रमान गुरुङ कोल्डचेन अधिकृत ९८४७६२१९६३
१५९८२३ तेज प्रसाद सुवेदी  सि.अ.हे.व. ९८५७६२५१७१
१९०६१७ नारायण प्रसाद रेग्मी  प.नि.सु.अ. ९८४७७८८७२९
१९६२२४ बालकृष्ण घिमिरे प्रशासन सहायक  ९८५७६२६५४९
२०६२४९ सुमन शर्मा प.हे.न ९८४७७४४१६२
२०२४६७ रामचन्द्र सुवेदी तथ्याङ्क सहायक ९८४१८९७२२७
१७८२७० कुल प्रसाद उपाध्याय कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन ९८४७६२६०२०