गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

स्वास्थ्य निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम स्वास्थ्य निर्देशनालय
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, पोखरा
मोवाइल 061-520390
ईमेल: hd.gandaki@gmail.com
वेबसाईट https://hd.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख श्री खिम वहादुर खड्का [९८५६०१४५४५]
कार्यक्रमहरु

क्र.सं

कार्यक्रम कोड

कार्यक्रम

खर्च शीर्षक

रकम

२.७.२२.३८१

पारिवारिक विवरण अध्यावधिक कार्यक्रम

२२५२२

५००

२.७.२२.३८२

प्रदेश स्तरीय विधुतिय एच एम आई एस अभिलेखिकरण व्यवस्थापन

२२५२२

४००

२.७.२२.३८४

रोगहरुको एकिकृत निगरानी

२२५२२

६००

२.७.२२.३८७

क्षयरोग उपचार तालिका, जिन एक्पर्ट अल्गोरिदम सम्बन्धि फ्लो चार्ट अध्याध्यिक

२२५२२

१००

२.७.२२.३८८

खानेपानी गुणस्तर निगरानी परीक्षणको आधारभुत तालिम

२२५२२

३००

२.७.२२.३८९

MPDSR सुदृढिकरण / प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन mortality audit संचालन

२२५२२

४५०

२.७.२२.३९०

स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि कुष्ठरोग अपाङ्गता पहिचान सम्बन्धि सिप हस्तान्तरण तथा अभिमुखिकरण

२२५२२

३००

२.७.२२.३९१

व्यवस्थापकहरुलाई तथ्याङ्किय सफट्वयर (R, Stata, GIS, EPI data) सम्बन्धि सिप हस्तान्तरण

२२५२२

३००

२.७.२२.४०९

स्वस्थ गण्डकी प्रदेशबासी, खुसी जनप्रतिनिधिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया

२२५२२

५००

१०

२.७.२२.४५६

हाल सञ्चालित प्रदेश निगरानी तथा प्रबर्धन केन्द्र सञ्चालन (निरन्तरता)

२२५२२

६००

११

२.७.२२.४४

भेडावारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकिकृत सेवा अन्तरगत आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको निरन्तरता

२२५२२

१५००

१२

२.७.२२.१०

स्वास्थ्य कार्यक्रमको स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल (सरकारी तथा नीजि), आयुर्वेद एवं स्थानिय तहको  एकिकृत स्थलगत अनुशिक्षण तथा Onsite Coaching

२२५२२

६००

१३

२.७.२२.९

प्रदेश स्वास्थ्य वार्षिक प्रतिवेदन तयारी प्रकासन एवं छपाई

२२५२२

५००

१४

११.३.७.२९

कार्यालयका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार उपकरण खरिद

३११२२

४००

१५

११.६.१३.२

कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद

३११२३

६००

१६

११.१.३.२

कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार

३११६१

५००

जम्मा

८१५०

कार्यालयका कर्मचारीहरु
क्र.
सं.
कर्मचारी संकेत नम्बर  नाम, थर  पद सम्पर्क मोवाइल नं.
२१७११५ खिम बहादुर खड्का  निर्देशक  ९८५६०६५४५३
१८२८८० हेमन्त शर्मा पौडेल  ब.स्वा. शि. प्रशासक  ९८५११८९३९४
- शम्भु प्रसाद ज्ञवाली ब. जनस्वास्थ्य प्रशासक ९८५१२३७०९९
  डा. बुद्धि प्रसाद पौडेल क. आयुर्वेद विज्ञ  
१४२०२८ अशोक खनाल  अधिकृत  ९८५६०८२०८३
१४४७९१ नगेन्द्र पौडेल  अधिकृत  ९८५६०७०१८४
१९५३१२ होग्रेथ भुर्तेल  आर्टिस्ट  ९८५११७०००६
१८३६७६ टिकाराम शर्मा  तथ्यांक अधिकृत  ९८४६१०००८१
२०८२१९ नवराज शर्मा  ब. स्वा.शि. अ  ९८५६०२४०७४
१० २०२४६९ दिवाकर शर्मा  तथ्यांक अधिकृत  ९८५७६२६५२८
११ - रबिना ठगुन्ना  ज. स्वा. अ  ९८४८८५३९६५
१२ २०६२७५ प्रबिण कुमार खनाल  ज. स्वा. अ  ९८४९७५९२३६
१३ - भुवन ठकुराठी  ज. स्वा. अ  ९८४९०२४७५१
१४ १६२६९४ ज्ञानु ढुंगाना  कविराज  ९८४६२१०१६०
१५ १९१२७३ लक्ष्मण बसौला  क्ष. कु. अ  ९८५६०२७१६६
१६ २८०९३१ बिष्णु प्रसाद सुबेदी  ज. स्वा. नि  ९८४६२५७४९०
१७ १३८०३१ राममणि ढुंगाना  अधिकृत  ९८५६०१६५२१
१८ १८८०५६ शुशिला कार्की  मे. ल्या. टे  ९८४६३७१६९१
१९ १९७०३६ प्रबिण भण्डारी  तथ्यांक अधिकृत  ९८५६०३९६११
२० १८१२२४ कृष्ण प्रसाद पौडेल  अधिकृत  ९८५६०६६१६२
२१ १८२६३६ कृष्ण प्रसाद पनेरु  अधिकृत  ९८४६०५७६२१
२२ १९१६५७ बुद्धिनाथ सुबेदी  का. स  ९८४६२९०४१८
२३ १५०९०६ मुक्ति गिरि  का. स  ९८५६०३६२५६