•   नेपली
  • Dark
  • ०६१-५३५०९५

गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल
फोन: ०६१-५३५०९५
हेलि उद्दारका लागी: ९८५६०१५७५४
फ्याक्सः ०६१-५३५०९५
ईमेल: mohp.gandaki@gmail.com

कार्यालय भएकाे स्थान