प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

गण्डकी आयुर्वेद औषधालय
गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा
विस्तृत विवरण
नाम गण्डकी आयुर्वेद औषधालय
ठेगाना गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा
मोवाइल 061-560528
ईमेल: gandakiayurveda@gmail.com
वेबसाईट http://gaa.gandaki.gov.np/
कार्यालय प्रमुख डा. कुमार कासुला 9841431227