प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कार्यविधि / मापदण्ड


जम्मा ८ मा १ देखि ८ सम्म