गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

सेवा करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।Download: सेवा करारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।