•   नेपली
  • Dark
  • ०६१-५३५०९५

गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

बढुवा सूचना नं. ११/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समुह/जनस्वास्थ्य अधिकृत/सातौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम ।Download: बढुवा सूचना नं. ११/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समुह/जनस्वास्थ्य अधिकृत/सातौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम ।