गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनाDownload: क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना