प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

पुर्व मन्त्रीहरु


Madhu Adhikari Gurung
मन्त्री मा. मधु अधिकारी गुरुङ
देखी - सम्म