प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

मन्त्री

माननीय पञ्चराम गुरुङ

सचिव

डा. विनोद विन्दु शर्मा